Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Thông báo về việc gian lận đăng ký!

Thời gian qua, có một số bạn dùng nhiều địa chỉ mail khác nhau, để gửi nhiều đăng ký cho một lần chuyển khoản. Từ nay trở đi, nếu ai cố tình làm như vậy, mình sẽ vô hiệu hóa tất cả các license đã đăng ký. Cám ơn các bạn!


Ví dụ:
1.

Loại license: Nhân vật
Thời hạn muốn mua: 12 tháng
Số tài khoản ngươi chuyển: 590 721 500 503 1
Số tài khoản người nhận:590 020 536 868 0
Số tiền:50.000 đồng
Ngày giờ chuyển tiền: 25/05/2012  14:18
ATM ID :5907A002
So Gd : 478363000
So Trace : 716195
Mã nhân vật: 
XxPéHeoxX02@4lPbVVvo0UgD0n5LK6u5NqdPi2wBjfCz9hrU584Cc+njjO0zQT9pJu2b3CKaYqJM9MtepKWH
TymuklzORld69Q==


Vôtìnhkiếmpháp1@7wFyaQ0RpNGK4N0am7jTHR/cui83zmXl9ymYRWUO7QyoWf2L27cSDfigUFGAUDdms01cRSlw
isFyj5XBNjSYcA==


NguHoTuongII@GoepsL8DTwTsUphWjs8NnPCulvtObT/3AHFuDbdZTHOV6q/SJENrmEhAbSsLYl6tySgZmqsp
ho2ezYxhtJU3cw==

2.
Loại license: Nhân vật
Thời hạn muốn mua: 12 tháng
Số tài khoản ngươi chuyển: 590 721 500 503 1
Số tài khoản người nhận:590 020 536 868 0
Số tiền:50.000 đồng
Ngày giờ chuyển tiền: 25/05/2012 14:18
ATM ID :5907A002
So Gd : 478363000
So Trace : 716195
Mã nhân vật:
phamlethinhphat@hbKOedxXiymD78gwhNfzBm1JmwKtrdYfaM95H0IF2ZLUxbo6fMfEQYPAW9tmZf8IRX1v0/uu
/PVomZi6ip6QxQ==
Q12Phúc@p77u8i1PqoYlB9ax6ux15LiEaLQfLXgT9PaAylob3pl53Fb0Zoz+/P9K00I/HvKH7e3PeGF0
F3ejUuii43UkIg==
zOzĐộcCôKiếmzOz@0DYwPckhe53xfs7zUAN0crHg6Yz6ialKQ7chdt1d+wjumNWTgbMYQtSo6P0xNYndmo8qdYhW
4mZLNXuh02JPWQ==