Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

wjxtdAuto Pro 1.0.2.8

wjxtdAuto Pro 1.0.2.8 - Tải về
  • Mở chức năng PK trong chiến trường Tống Kim (dành cho BHTĐC)
  • Thêm chức năng tự rút kinh nghiệm, thăng cấp chân nguyên (tab T. ích 2)
  • Sửa một chút phần theo sau ở chế độ PK
  • Thêm map kéo xe Ngoài Thiết Phù Thành